Utleievilkår


1. FORMÅL  MED UTLEIEBETINGELSENE

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra Arena Akustikk DA til bruk i Norge. Utstyr kan ikke føres ut av landet uten at dette på forhånd er godkjent av Arena Akustikk DA. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse standard leievilkår skal vedlegges og utgjøre en del av leievilkårene.

2. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av Arena Akustikk DA, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake. Dersom ikke annet er avtalt skal utstyret leveres tilbake til samme sted utstyret ble utlevert fra.

3. FAKTURERING - BETALINGSBETINGELSER

Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste eller i henhold til inngått avtale- dokument. Dersom annet ikke er avtalt faktureres leie etterskuddsvis ukentlig . Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov.

Fakturaer forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklama- sjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Deposi- tum/forskuddleie avregnes mot sluttavregning. Der prislisten ikke omfatter det utleieobjektet som leies ut skal leiesummen avtales skriftlig forut for leieperiodens start.

Den daglige leie beregnes for hele leieperioden, uavhengig av om utleieobjektet er brukt eller ikke. Utleieobjekt tilbakelevert etter 12:00 vil bli belastet en ny dagsleie. Perioder hvor leietaker er forhindret fra å bruke utstyr som følge av for eksempel, streiker, lockout, værforhold, etc. begrenser ikke leie.

Alle utleier gjort til privatkunder er beregnet på grunnlag av kalenderdager. Privatkunder skal betale kontant dersom ikke annet avtales.

4. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Arena Akustikk DA plikter å overlevere utstyret i full driftsmessig og forskriftsmessig stand. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Hentes ikke utstyret til avtalt tid, vil Arena Akustikk Da belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil leieforholdet er avsluttet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette Arena Akustikk DA, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt Arena Akustikk DA om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Risiko og ansvar for utstyret, herunder i den perioden utstyret transporteres, beror hos leietakeren fra dette forlater Arena Akustikk DA’s utleieavdeling til dette er returnert til samme sted dersom annet ikke avtales. Arena Akustikk DA kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren økte omkostninger. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av Arena Akustikk DA for leietakers regning.

5. FREMLEIE

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.) over utstyret.

6. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har ferdighet og kompetanse, herunder innehar nødvendige sertifikater og kompetansebevis, til å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk.

Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning.

For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette for- håndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. Leietakeren dekker utgifter til løpende driftsutgifter samt utgifter som er nødvendig til daglig vedlikehold og ettersyn, herunder renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold samt utbedring av skader og nødvendig forsikring, se pkt. 7.

For å forebygge unødig driftstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillen- de skal det straks tas ut av bruk. Arena Akustikk DA skal straks varsles, slik at feilen kan rettes.

Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av Arena Akustikk DA. Arena Akustikk DA har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden. Unnlates oppfølging som beskrevet i dette punktet kan Arena Akustikk DA kreve leietaker for de kostnader som påløper for å reparere utstyret samt erstatning.

7. FORSIKRING - DEKNINGSOMFANG

Leietaker må holde utstyrer forsikret i leieperioden. De leide gjenstandene er på ingen måte forsikret av Arena Akustikk DA så lenge disse er i Leietakers varetekt. Det påhviler derfor Leietaker fult og helt ansvar for tap og/eller skader uansett årsak.

Tap av de leide gjenstandene skal umiddelbart meldes Arena Akustikk DA. De tapte gjenstandene skal erstattes etter gjenstandens verdi uten hensyn til skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Dersom de leide gjenstandene ikke er tilbakelevert innen 5 dager etter leieperiodens utløp vil de bli meldt stjålet.

 8. FORCE MAJEURE

Arena Akustikk DA’s plikt til å oppfylle avtalen faller bort dersom oppfyllelse ikke er mulig grunnet forhold som ligger utenfor Arena Akustikk sin kontroll og som Arena Akustikk DA ikke kjente til på avtaleinngåelsestidspunktet (force majeure), herunder men ikke begrenset til naturfenomener, streik, lockout, krig. Leietakeren kan i slike tilfeller ikke kreve erstatning for eventuelt tap som oppstår.

9. ANSVARSBEGRENSNING

Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader som er påført Arena Akustikk DA, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann i forbindelse med leieobjek- tets transport, plassering eller bruk (inklusive evt. driftsforstyrrelser). Arena Akustikk DA kan ikke holdes ansvarlig for slike skader som nevnt med mindre Arena Akustikk DA’s personell har voldt skaden uaktsomt, eller selskapet som sådan har opptrådt uaktsomt. Arena Akustikk DA er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. Arena Akustikk DA innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov.

Dersom Leietaker har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig kan Arena Akustikk DA også kreve dekket følgeskader, indirekte tap m.m. Arena Akustikk DA er fritatt ethvert godsansvar som måtte oppstå i leieperioden.

10. OPPSIGELSE – HEVING - MISLIGHOLD

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles forsvarlig av leietaker, kan Arena Akustikk DA heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan Arena Akustikk DA kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietaker kan heve avtalen dersom Arena Akustikk DA vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, dog slik at Arena Akustikk DA skal gis rimelig tid til utbedring før hevning kan finne sted.

11. TVANGSFULLBYRDELSE

Dersom leie og/eller tillegg ikke betales innen forfall, vedtar leietaker at utlevering av leieobjekt(er) kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 13-2 2. ledd a). Av varsel etter tvangsl. § 4-18 skal det fremgå at utlevering kan unngås dersom leie og/eller tillegg med renter og omkostninger blir betalt før fristen. Tilsvarende vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsl. § 13 2. ledd b), når en på forhånd avtalt leietid er løpt ut.

12. TVISTER

Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler, så fremt partene ikke enes om annet. Rett verneting skal være den kommune hvor Arena Akustikk DA til enhver tid har sitt hovedkontor.