Salgsvilkår


Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Arena Akustikk DA

1. GENERELT GARANTI

De generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

2. PRISER

Alle bestillinger og avtaler, bekreftede og ubekreftede, effektueres etter de på leveringsdagen gjeldende priser. Prisene omfatter ikke merverdiavgift eller andre offentlige særavgifter. Selger tar forbehold om justering av de avtalte priser dersom det før leveringsdagen inntrer endringer i valutaforhold og/eller internasjonale råvarepriser. Med mindre det er avtalt spesielle priser, gjelder våre prislister til enhver tid.

3. VALUTAJUSTERING

Valutajustering kan bli gjort gjeldende dersom kursen mellom aktuell valuta og NOK endres mer enn 2%. (Basiskurs vil være Norges Banks midtkurs).

4. LEVERING

Varen er forsikret av selger til kjøpers leveringsadresse når varene blir fraktet av Arena Akustikk DA. Frakt belastes etter individuelle satser for hver enkelt ordre.

5. REKLAMASJON

Kjøper har plikt til å anmerke overfor Arena Akustikk DA hvor det påvises skade eller manko ved varemottak. Reklamasjon må skje til Arena Akustikk DA innen 24 t. etter varens mottakelse. Faktura-, ordre- eller pakkseddelnr. må oppgis. Skjulte skader eller feilpakking må reklameres innen 7 kalenderdager etter varemottak dersom kredit skal innrømmes.

Selgers ansvar for mangler ved den leverte vare omfatter ikke avledede skader eller tap. Leveringsforsinkelser som skyldes forhold selger ikke kan påvirke har selger heller intet ansvar for.
Arena Akustikk DA følger de til enhver tid gjeldende garantibestemmelser nedfelt i lover og bransjeavtaler. Garantien gjelder ikke hvis kjøper eller andre kjøpere har reparert eller endret produktet, eller ved skader oppstått på grunn av transport, feilbehandling etc.

Selgers ansvar omfatter selve varen, ikke avledede skader eller tap.

6. BETALINGSBETINGELSER

Kjøper plikter å betale minimum 20% av ordresum ved aksept av tilbud før varer blir bestilt. Resterende ordresum faktureres etter hvert som kjøper mottar varer med 14 dagers betalingsfrist. Kjøper kan ved spesielle anledninger søke om 30 dagers betalingsbetingelser og må godkjennes skriftlig av Arena Akustikk DA. I en del tilfeller må kjøper regne med å betale hele beløpet før varene blir bestilt.

Ved forsinket betaling belastes den til enhver tid gjeldende lov om forsinkelsesrente.

7. SALGSPANT

Selgeren har salgspant i de leverte salgsgjenstander inntil kjøpesummen er fullt betalt. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstandene tilbake i overensstemmelse med lovens regler såfremt kjøperen misligholder sin betalingsforpliktelse eller utsetter salgsgjenstanden for verdiforringelse i kredittiden.

Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. Kjøperen kan ikke videreselge salgsgjenstandene så lenge de er selgers eiendom.

8. RETUR AV VARER

Varer levert iht bestilling tas ikke i retur.
Returnering av varer pga. reklamasjon, må være skriftlig avtalt på forhånd (returavtale).

9. SMÅRORDRETILEGG

For ordre under kr. 1000,- netto eks. mva, beregnes et småordretillegg på kr. 100,-.

10. REKLAMASJON VED FEILLEVERING

Med feillevering menes her feil antall og/eller feil produkt. Når slike feil oppdages og kjøper ønsker å returnere varer som følge av dette, forplikter denne å anmerke manko skriftlig på transportørs dokumenter ved varemottak eller senest 7 dager etter, dersom retur skal godkjennes.

11. REKLAMASJON VED PRODUKTFEIL

Med produktfeil menes det at varen i leveringsøyeblikket ikke var i kontraktsmessig stand som følge av konstruksjons-, material-, eller fabrikasjonsfeil. En reklamasjon ved produktfeil må framsettes straks. Hvis kjøper ikke sier i fra innen rimelig tid etter feil er oppdaget, kan han ikke påberope seg denne. Selgers ansvar for den leverte vare omfatter ikke sekundære skader eller tap. Forøvrig vises til gjeldende kjøpslov. Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder selger seg retten til å utbedre feil, eventuelt å foreta omlevering. Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil eller mangler blir kun godtgjort dersom dette utføres etter skriftlig avtale med selger. Feilsøking i anlegg dekkes ikke. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av selger. Varer med produktfeil tas ikke i retur uten at dette er avtalt med selger på forhånd.

12. AVGIFTER

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, miljøgebyr og frakt.

13. FORBEHOLD

Rett til endringer, samt trykkfeil i prislister forbeholdes.

14. TVISTER

Tvister i tilknytning til leveransen skal søkes løst ved forhandling. Der forhandling ikke fører frem skal Norsk Lov være gjeldende.