Taletydelighet – enkel forklaring uten å gå for mye i dybden.


Taletydelighet – enkel forklaring uten å gå for mye i dybden. - Arena Akustikk

Oppstår det for store forringelser av kvaliteten på signalet , på veien mellom signalkilde og den forsterkede lyden som ankommer mottaker, kan det føre til at mottaker ikke forstår hva som har blitt presentert av sender, eller at mottaker må anstrenge seg veldig for å forstå det som blir sagt.

Viktigheten av god taletydelighet ved forsterket lyd.

Taletydelighet kan måles på flere måter. En av dem er STI – Speech Transmission Index. Taletydelighet overføringsindeks måler kvaliteten på det forsterkede signalet som når mottaker med det originale signalet som referanse. STI kvaliteten uttrykkes i verdi mellom 0 - 1, hvor 0 er dårligst.

En bør ha som mål å sette opp taleforsterkingssystemer som har en verdi på 0,6 eller mer. Det er viktig at taletydeligheten til et system er jevnest mulig i hele tilhørerarealet, slik at alle tilhørere har likt grunnlag for å motta den informasjonen som blir fremført.

I saler spesielt beregnet for forsterket lyd, som for eksempel kino og kulturhus, bør en prøve å oppnå 0,7 - 0,75 på STI skalaen.

”Hjernen har en bemerkelsesverdig evne til å klare å fylle inn manglende informasjon i lyd som øret mottar, opp til et visst punkt. Slike tilfeller krever ekstra mye konsentrasjon fra mottakeren og fører til at mottaker blir fortere sliten enn når mottaker hører utmerket det som blir fremført.”
Faktorer som kan påvirke hvor godt mottaker forstår hva som blir presentert er blant annet:

  • Kvalitet på det originale materialet.
  • Støyfilter i produksjon av presentasjonsmateriale
  • Filtrering / oppløsning ved databehandling av filer
  • Akustikk i et lokale

Hvordan kan vi sørge for at mottaker mottar den forsterkede lyden likest mulig det originale programmateriale som blir presentert over taleforsterkingsanlegget – PA-systemet - høyttaleranlegget.

Som nevnt ovenfor, er det flere områder som påvirker det endelige resultatet på hvor godt mottakeren forstår det originale innholdet. Det er viktig at hvert av disse områdene er optimalisert slik at unødvendig tap av informasjon blir redusert. Om et av disse områdene blir utelatt, kan det fort få følger for resten av systemet.

Kvalitet på det originale signalet:


La oss ta et praktisk eksempel: Fremføring av talevarslingsbeskjed / presentasjon

Først i signalkjeden er den originale lydkilden, for eksempel en stemme.

Det som er viktig for den som snakker, er å snakke tydelig og akkurat passe tempo. Ha mellomrom mellom setninger. Å snakke med jevnt volum er en fordel, unngå skriking og mumling.

Tenk på omgivelsene hvor en snakker, er det mye bakgrunnsstøy eller for eksempel romklang som kan påvirke hva en mikrofon vil ta opp.

Merknad: Om det originale signalet ikke er optimalt, får det konsekvenser for resten av lydkjeden. Det er ingenting som kan repareres om det originale signalet er ufullstendig. Det er et ordtak som sier, skit inn - skitt ut!


Støyfilter i produksjon av presentasjonsmateriale:

Første steg i forsterkingsprosessen er at stemmen blir tatt opp gjennom en mikrofon.

Mikrofonen bør ha jevn frekvensrespons, lite håndstøy og tåle lydtrykket som den blir utsatt for. Videre blir signalet sendt videre over en signalledning og frem til en mikrofonforsterker. Det er viktig at signalet ikke blir utsatt for støy via ytre påvirkninger på vei til mikrofonforsterkeren, som for eksempel jordingsstøy og lignende. Mikrofonforsterker må arbeide innenfor sitt arbeidsområde uten å skape forvrenginger på signalet. Videre blir signalet sendt til en lydopptaksenhet/lydmikser.

I lydmikserenhet kan en justere på en rekke parametere for å gjøre stemmen mer presentabel og klargjort for å sendes ut på et høyttaleranlegg.

Merknad: Lydmikser kan også gjøre stemmen verre om den benyttes feil.


Filtrering / oppløsning ved databehandling av filer.

Skal stemmen/lyd lagres på et media for å kunne spilles av ved et senere tidspunkt er det viktig at opptaksfilen ikke blir komprimert , da kan en miste viktig informasjon i prosessen. Unngå å ta opp lyd fra for eksempel radio, for å så fremføre den på nytt via opptaket.

Merknad: Få tak i original lydfil. Om en finner en lydfil på internett som har 128Kb oppløsning, nytter det ikke å formatere den om til .wav eller lossless, da er allerede skaden skjedd -når den ble lagret i 128Kb


Akustikken i et lokale.

Lokaler har forskjellig akustiske egenskaper ut fra størrelse, fasong og hva lokalet er bygget av. Generelt kan en si at jo lenger etterklangstid det er i et lokale, desto vanskeligere er det å oppnå god taletydelighet. Det er ønskelig at etterklangstiden er jevn i mesteparten av frekvensspekteret. Når nye bygninger blir satt opp, formes gjerne lokalet ut fra hvordan innhold som skal utøves. Spesiallagde rom for forsterket lyd, tar hensyn til den etterklangstid som er best egnet for dette. I eksisterende bygg må en tilpasse seg situasjonen og jobbe ut fra gjeldene forhold. En kan til en viss grad gjøre noe forbedringer med akustiske tiltak , som for eksempel demping av lokalet med refleksjonsdempende materialer. I et lokale med mye etterklangstid er det ønskelig at mottakeren mottar den forsterkede lyden mest mulig direkte fra høyttalersystemet. En oppnår best taletydelighet ved bruk av en lydkilde/høyttaler. Høyttaleren bør ha god retningskarateristikk i største deler av frekvensspekteret, slik at lyden fra høyttaleren sendes direkte til mottaker og ikke til mottaker via reflekterende overflater. Hvis mottaker mottar lyd direkte fra høyttaler samtidig som den får det samme signalet litt forsinket fra reflekterende overflater, oppstår en degradering av det totale signalet, som følge av at det samme signalet mottas til forskjellig tid. Dette vil kunne oppfattes som et ekkosignal. Ekkosignal kan også skapes ved bruk av flere høyttalere. Når høyttalere står plassert fra hverandre relativt til frekvensbølgelenden den skal gjengi, vil øret oppfatte det som om lyden ankommer øret flere ganger, og vil på den måten forringe summen av det forsterkede signalet.

Merknad: I lokaler med mye etterklangstid, som for eksempel en kirke, er det lurt å snakke i et passelig tempo og ta gode pauser mellom setninger, for å la den forrigegående setningen dø ut i rommet slik at det er plass til ny informasjon, uten å krangle med forrige setning. Et lite triks i boken er å ha den forsterkede lyden så lav som mulig, i stedet for å skru opp lyden i den tro at folk skal høre bedre det som blir presentert.

Det kan være lett å skylde på at en høyttaler er dårlig siden det er der lyden kommer ut fra.

Realiteten er ofte at lydsignalet er forringet lenge før det kommer til høyttaleren.

En godt konstruert høyttaler gjengir det originale signalet mer nøyaktig. Det setter større krav til at signalet er av god kvalitet. Det er ikke uvanlig at folk har måtte spille inn lydspor/sekvenser på nytt etter å ha fått oppgradert lydsystemet sitt, fordi det er først med det nye høyttaleranlegget at alle feilene i de gamle innspillingene blir hørbare. Bonusen med et virkelig godt høyttaleranlegg, er når også alle leddene i kjeden før høyttaleren er av god kvalitet. Det er da alle detaljene i lyden kommer frem og en kan høre hvor dyktige noen musikere er i forhold til andre.

I videoen under kan du høre et videoopptak fra en konferansesal.I starten hører vi artist Camilla North synge og spille flygel. Det er kun stemmen som er forsterket opp via høyttaleren, som er satt opp ved siden av flygelet. Når alle leddene i signalkjeden er av god kvalitet og tilpasset rommets akustikk, får en frem alle detaljene i stemmen. En kan legge merke til at lyden er jevn og fin i hele lokalet, da høyttaleren har god karakteristikk rett foran høyttaleren og utover til siden. En hører i stor grad den direkte lyden fra høyttaleren. En får følelsen av at lyden kommer fra Camilla , og at hun står i nærheten av deg når hun synger.

På slutten av videoklippet, etter at Camilla har fått en velfortjent applaus, bruker konferansier det installerte lydanlegget som henger fordelt utover veggen. En kan høre at taletydeligheten her er mindre god i forhold til når Camilla synger. Det kan være flere elementer i kjeden som fører til det, alt fra mikrofon, lydmikserinstillinger og høyttalerne i seg selv. Legg merke til at lyden er mer påvirket av rommet og en får rommet sin påvirkning med på kjøpet hos mottaker. Det høres ut som konferansier står langt borte i en gang og snakker. I lengden kan dette være slitsomt å høre på og det går ut over konsentrasjonsevnen til tilhørerne. Tilhørerne blir med tiden mindre engasjert i det som foregår.

Det samme kan nevnes i studiesammenheng i forelesningssaler, er det dårlig taletydelighet i salen, går det ut over studentenes mulighet til å ta til seg det som blir fremført av foreleser.

Høyttaleren som er satt opp ved siden av flygelet, er for øvrig en søylehøyttaler fra Danley Sound Labs- modell SBH10.